چگونه درخواست کنید ؟

.دانشگاه مورد نظر در یک ردیف را کلیک کرده و اطلاعات لازم را درمورد دانشگاه بدست آورید
.مدارک را برای ما از طریق دکمه (اکنون ارسال کنید) ثبت کنید و در صورت نیاز با ما تماس بگیرید

ردیف برنامه / تخصص دانشگاه نیمسال مقطع زبان شهریه
9 مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
10 مدیریت مالی دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
11 مدیریت بیمه دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
12 مدیریت بازرگانی (MBA) دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
13 مدیریت بازرگانی (MBA) دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
14 مدیریت بازرگانی (MBA) دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
15 مدیریت بازرگانی (MBA) دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
20 فلسفه انگلیسی دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
21 اداره آموزش دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
22 امور خارجه ایالات متحده دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
24 روابط بین المللی دانشگاه آموزشی آزاد تفلیس بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 4700 دلار
25 روابط بین المللی دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
33 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه قفقاز پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 5000 دلار
34 برنامه MBA دوگانه اجرایی با گرنوبل اكول د مدیریت دانشگاه قفقاز پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 17،450 یورو
35 مدیریت بازرگانی (MBA) دانشگاه بین المللی قفقاز بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
46 حقوق تجارت بین الملل دانشگاه گرجستان بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 4000 دلار
47 اداره آموزش دانشگاه گرجستان بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 4500 دلار
48 اداره آموزش دانشگاه دولتی آکاکی تسرتلی پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 2250 دلار
55 علوم زیستی کاربردی دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU) پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
58 مطالعات اوراسیا و قفقاز دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU) پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 2250 لاری
59 مدیریت دولتی دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU) پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی با موئلفه گرجی 4400 لاری
63 مدیریت دولتی دانشگاه گریگول روباکیزه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 10500 یورو
64 حکومت جهانی و سیاست دانشگاه گریگول روباکیزه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 15000 یورو
65 ارتباط جمعی و روابط عمومی دانشگاه گریگول روباکیزه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 7000 یورو
72 مدیریت بازرگانی (MBA) دانشگاه فنی گرجستان پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 5500 لاری
73 مهندسی پزشکی دانشگاه فنی گرجستان پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 4500 لاری
75 مدیریت بازرگانی (MBA) دانشگاه فنی گرجستان پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 5500 لاری
76 مهندسی آب دانشگاه فنی گرجستان پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 5500 لاری
77 شراب سازی و زراعت شناسی دانشگاه فنی گرجستان پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 5500 لاری
83 زراعت دانشگاه فنی گرجستان پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 5500 لاری
86 مدیریت بازرگانی (MBA) دانشگاه گرجستان بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 4000 دلار
88 مدیریت بازرگانی (MBA) دانشگاه ایلیا (ISU) پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 3500 دلار
91 مدیریت بازرگانی (MBA) دانشگاه آموزشی آزاد تفلیس بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 4700 دلار
93 مدیریت بازرگانی (MBA) دانشگاه قفقاز پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 5000 دلار
94 پزشکی عمومی (دکتر) دانشگاه قفقاز پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 6500 دلار
107 مدیریت بازرگانی (MBA) دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU) پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
108 علوم کامپیوتر دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
109 مهندسی آب دانشگاه فنی گرجستان پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 5500 لاری
110 مهندسی پزشکی دانشگاه فنی گرجستان پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 5500 لاری
112 مطالعات جنسیتی دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU) پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 2250 لاری
113 طراحی دانشگاه فنی گرجستان پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 5500 لاری
117 مطالعات آمریکایی دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
125 اداره آموزش دانشگاه گرجستان بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 4500 دلار
143 کارشناسی ارشد ژنتیک کاربردی دانشگاه ایلیا (ISU) پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار