مطالعات اروپا (MAES)

دانشگاه: دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU)
نیمسال: پاییز
مقطع: دکترا
شهریه: 1500 لاری
اکنون درخواست کنیداقتصاد ادغام در اتحادیه اروپا, قانون اتحادیه اروپا ,تاریخ اروپا؛ نظریه حقوق؛ فرایند حاکمیت و سیاستگذاری اتحادیه اروپا -5 واحد دادگاه حقوق بشر اروپا ؛ عدالت ، آزادی ، امنیت ؛ نظریه های ادغام در اتحادیه اروپا آمار؛ تجزیه و تحلیل سیاست عمومی؛ قانون سرمایه گذاری بین المللی -5 واحد حقوق بین الملل عمومی؛ جمعیت و توسعه اتحادیه اروپا نظریه حقوق؛ اروپایی شدن اروپای مرکزی و شرقی ؛ موزاییک فرهنگی اروپا؛ تبلیغات سیاسی سیاست اروپا ؛ همکاری اتحادیه اروپا در گرجستان.