روابط بین المللی

دانشگاه: دانشگاه بین المللی دریای سیاه
نیمسال: پاییز
مقطع: دکترا
شهریه: 3000 دلار
اکنون درخواست کنیدبا توجه به اینکه دانشکده های روابط بین الملل تنها پس از احیای استقلال گرجستان در موسسات آموزشی گرجستان تأسیس شدند و با در نظر داشتن اینکه این کشور در حال تشدیدروابط خارجی خود میباشد ، می توان فرض کرد که گرجستان به متخصصان واجد شرایط - پرسنل دانشگاهی و افراد دارای مدرک دکتری(دیپلمات ها و نمایندگان جامعه مدنی) ، برای اجرای موفقیت آمیز سیاست خارجی خود و آموزش متخصصان شایسته در این زمینه - سیاست و روابط بین الملل- نیازمند است. اولویت اصلی این برنامه ، ارائه دانش عمیق در زمینه سیاست و روابط بین الملل در علوم و مهارت های عمومی آموزشی است.