شراب سازی و زراعت شناسی

دانشگاه: دانشگاه فنی گرجستان
نیمسال: پاییز / بهار
مقطع: کارشناسی ارشد
شهریه: 5500 لاری
اکنون درخواست کنیدسیستم های مدیریت تاکستان و انگور ؛ سیستم های تولید شراب و شراب سازی ,شیمی شناسی (انوکمیستری)؛ تجارت جهانی شراب؛ میکروبیولوژی شراب؛ تأسیس و نگهداری تاکستان ؛ تمرین میدانی در زراعت انگور ؛ روش های تجزیه و تحلیل شراب و شراب ؛ تنظیم شراب سازی و تولید شراب ؛ بازاریابی و فروش شراب ؛ روش های تولید شراب گازدار ؛ ارزیابی حسی شراب ؛ تمرین تصدی در شراب سازی تولید مشروبات الکلی مقطر با منشأ انگور. واحدهای انتخابی: شراب های جهانی و تکنیک های شراب سازی. انگور شراب و مناطق انگور جهان.