مهندسی آب

دانشگاه: دانشگاه فنی گرجستان
نیمسال: پاییز / بهار
مقطع: کارشناسی ارشد
شهریه: 5500 لاری
اکنون درخواست کنیدطراحی ، ساخت و بهره برداری از ایستگاه های پمپاژ سیستم های تأمین و توزیع آب. سیستم های تأمین و توزیع آب (مبانی طراحی ، ساخت و بهره برداری) ؛ سیستم های فاضلاب شهرک سازی (مبانی طراحی ، ساخت و بهره برداری) ؛ سیستم های ورودی و زهکشی شبکه تجمیع آب و نظام تخلیه (مبانی طراحی ، ساخت و بهره برداری) ؛ تصفیه فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی فاضلاب ؛ سیستم های تأمین آب و فاضلاب صنعتی و ارضی (مبانی طراحی ، ساخت و بهره برداری) ؛ مهندسی عمران ، محیط زیست و پایدار ؛ استفاده منطقی و حفاظت از منابع طبیعی آب. دوره انتخابی: مدیریت عملیات استراتژیک برای مزیت رقابتی ؛ شیمی محیط زیست. واحدهای انتخابی: تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل کمی برای مدیریت ؛ مدیریت در مهندسی. دوره انتخابی: مدیریت طراحی سیستم های آبرسانی و فاضلاب ؛ آبخیزداری.