پرستاری

دانشگاه: دانشگاه گرجستان
نیمسال: بهار
مقطع: کارشناسی
شهریه: 3500 دلار
اکنون درخواست کنیداین برنامه شامل مطالعات نظری و آزمایشگاهی و همچنین 90 واحد مطالعه بالینی است. تمرینات بالینی توسط مربیان بالینی در مراکز پزشکی از مشخصات مختلف انجام می شود. گروه های آزمایشگاهی و عملی از 15 دانش آموز بیشتر نمی شوند. از سیستم های ارزیابی ساختاری برای ارزیابی مهارت های حرفه ای در محیط مجازی و بالینی استفاده می شود. هدف این برنامه ارتقا عملکرد موئثر سیستم مراقبت های بهداشتی از طریق پرورش پرستارهای واجد شرایط و با صلاحیت است.