چگونه درخواست کنید ؟

.دانشگاه مورد نظر در یک ردیف را کلیک کرده و اطلاعات لازم را درمورد دانشگاه بدست آورید
.مدارک را برای ما از طریق دکمه (اکنون ارسال کنید) ثبت کنید و در صورت نیاز با ما تماس بگیرید

ردیف برنامه / تخصص دانشگاه نیمسال مقطع زبان شهریه
1 دکتری پزشکی عمومی دانشگاه امریکایی گرجستان پاییز/بهار برنامه تک مرحه ای(دکترا) انگلیسی 4500 دلار
2 دکترای پزشکی دندانپزشکی دانشگاه اروپایی بهار برنامه تک مرحه ای(دکترا) انگلیسی 3000 دلار
3 مدیریت بازرگانی (BBA) دانشگاه آمریکایی گرجستان پاییز / بهار کارشناسی انگلیسی 4000 دلار
4 مدیریت مالی دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی انگلیسی 3000 دلار
5 مدیریت مالی دانشگاه بین المللی قفقاز بهار کارشناسی روسی 2500 دلار
6 مدیریت بازرگانی (BBA) دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی انگلیسی 3000 دلار
7 مدیریت بازرگانی (BBA) دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی انگلیسی 3000 دلار
8 مدیریت گردشگری دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی انگلیسی 3000 دلار
9 مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
10 مدیریت مالی دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
11 مدیریت بیمه دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
12 مدیریت بازرگانی (MBA) دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
13 مدیریت بازرگانی (MBA) دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
14 مدیریت بازرگانی (MBA) دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
15 مدیریت بازرگانی (MBA) دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
16 مدیریت و فن آوری های صنعتی دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی انگلیسی 3000 دلار
17 انفورماتیک دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی انگلیسی 3000 دلار
18 علوم کامپیوتر دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز دکترا انگلیسی 3000 دلار
19 مطالعات آمریکایی دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز دکترا انگلیسی 3000 دلار
20 فلسفه انگلیسی دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
21 اداره آموزش دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
22 امور خارجه ایالات متحده دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
23 مدیریت بازرگانی (BBA) دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی انگلیسی 3000 دلار
24 روابط بین المللی دانشگاه آموزشی آزاد تفلیس بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 4700 دلار
25 روابط بین المللی دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
26 علوم تربیتی دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز دکترا انگلیسی 3000 دلار
27 پزشکی عمومی (دکتر) دانشگاه دولتی باتومی شوتا روستاولی بهار برنامه تک مرحه ای(دکترا) انگلیسی 3300 دلار
28 مهندسی (علوم کامپیوتر ، فناوری اطلاعات) دانشگاه ایلیا (ISU) پاییز / بهار کارشناسی انگلیسی 3500 دلار
29 فناوری اطلاعات دانشگاه قفقاز پاییز / بهار کارشناسی انگلیسی 5000 دلار
30 جامعه شناسی دانشگاه قفقاز پاییز / بهار کارشناسی انگلیسی 5000 دلار
31 روانشناسی دانشگاه قفقاز پاییز / بهار کارشناسی انگلیسی 5000 دلار
32 مدیریت گردشگری دانشگاه قفقاز پاییز / بهار کارشناسی انگلیسی 5000 دلار
33 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه قفقاز پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 5000 دلار
34 برنامه MBA دوگانه اجرایی با گرنوبل اكول د مدیریت دانشگاه قفقاز پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 17،450 یورو
35 مدیریت بازرگانی (MBA) دانشگاه بین المللی قفقاز بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
36 پزشکی عمومی (دکتر) آکادمی پزشکی پتره شواتادزه تفلیس بهار برنامه تک مرحه ای(دکترا) انگلیسی 5500 دلار
37 دکترای پزشکی دندانپزشکی دانشگاه بین المللی قفقاز بهار برنامه تک مرحه ای(دکترا) انگلیسی 4200 دلار
38 داروسازی دانشگاه بین المللی قفقاز بهار کارشناسی انگلیسی 3500 دلار
39 طب فیزیکی و توان بخشی دانشگاه بین المللی قفقاز بهار کارشناسی انگلیسی 3000 دلار
40 پزشکی عمومی (دکتر) دانشگاه دولتی پزشکی تفلیس بهار کارشناسی انگلیسی 12000 دلار
41 دکترای پزشکی دندانپزشکی دانشگاه دولتی پزشکی تفلیس بهار کارشناسی روسی 4000 دلار
42 داروسازی دانشگاه دولتی پزشکی تفلیس بهار کارشناسی انگلیسی 6000 دلار
43 مهندسی (علوم کامپیوتر ، فناوری اطلاعات) دانشگاه گرجستان بهار کارشناسی انگلیسی 4000 دلار
44 پرستاری دانشگاه گرجستان بهار کارشناسی انگلیسی 3500 دلار
45 پزشکی عمومی (دکتر) دانشگاه دولتی پزشکی تفلیس بهار کارشناسی روسی 4000 دلار
46 حقوق تجارت بین الملل دانشگاه گرجستان بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 4000 دلار
47 اداره آموزش دانشگاه گرجستان بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 4500 دلار
48 اداره آموزش دانشگاه دولتی آکاکی تسرتلی پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 2250 دلار
49 پزشکی عمومی (دکتر) دانشگاه دولتی آکاکی تسرتلی پاییز / بهار برنامه تک مرحه ای(دکترا) انگلیسی 2500 دلار
50 داروسازی دانشگاه دولتی آکاکی تسرتلی پاییز / بهار کارشناسی انگلیسی 2500 دلار
51 فلسفه انگلیسی دانشگاه دولتی آکاکی تسرتلی پاییز / بهار کارشناسی انگلیسی 2000 دلار
52 مواد و فرایندهای فن آوری دانشگاه دولتی آکاکی تسرتلی پاییز / بهار دکترا روسی 2500 دلار
53 مدیریت بازرگانی (BBA) دانشگاه آموزش بشردوستانه تفلیس بهار کارشناسی روسی 2500 دلار
54 دکترای پزشکی دندانپزشکی دانشگاه آموزش بشردوستانه تفلیس بهار برنامه تک مرحه ای(دکترا) روسی 3000 دلار
55 علوم زیستی کاربردی دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU) پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
56 روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU) پاییز کارشناسی روسی / گرجی 2250 لاری
57 مطالعات جنسیتی دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU) پاییز دکترا انگلیسی 2250 لاری
58 مطالعات اوراسیا و قفقاز دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU) پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 2250 لاری
59 مدیریت دولتی دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU) پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی با موئلفه گرجی 4400 لاری
60 مطالعات اروپا (MAES) دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU) پاییز دکترا انگلیسی 1500 لاری
61 مدیریت بازرگانی (BBA) دانشگاه آموزشی آزاد تفلیس بهار کارشناسی انگلیسی 4700 دلار
62 مدیریت کسب و کار دانشگاه گریگول روباکیزه پاییز / بهار دوره گواهینامه انگلیسی 2200 دلار
63 مدیریت دولتی دانشگاه گریگول روباکیزه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 10500 یورو
64 حکومت جهانی و سیاست دانشگاه گریگول روباکیزه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 15000 یورو
65 ارتباط جمعی و روابط عمومی دانشگاه گریگول روباکیزه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 7000 یورو
66 گردشگری / مدیریت هتل دانشگاه گریگول روباکیزه پاییز / بهار دوره گواهینامه انگلیسی 2200 دلار
67 قانون بین المللی دانشگاه گریگول روباکیزه پاییز / بهار دوره گواهینامه انگلیسی 2200 دلار
68 حکومت جهانی و سیاست دانشگاه گریگول روباکیزه پاییز / بهار دوره گواهینامه انگلیسی 2200 دلار
69 تکنسین دندانپزشکی دانشگاه گریگول روباکیزه پاییز / بهار دوره گواهینامه انگلیسی 2200 دلار
70 مهندسی آب دانشگاه فنی گرجستان پاییز / بهار دکترا انگلیسی 6500 لاری
71 توسعه شهری دانشگاه فنی گرجستان پاییز / بهار دکترا انگلیسی 6500 لاری
72 مدیریت بازرگانی (MBA) دانشگاه فنی گرجستان پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 5500 لاری
73 مهندسی پزشکی دانشگاه فنی گرجستان پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 4500 لاری
74 طراحی دانشگاه فنی گرجستان پاییز / بهار کارشناسی انگلیسی 4500 لاری
75 مدیریت بازرگانی (MBA) دانشگاه فنی گرجستان پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 5500 لاری
76 مهندسی آب دانشگاه فنی گرجستان پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 5500 لاری
77 شراب سازی و زراعت شناسی دانشگاه فنی گرجستان پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 5500 لاری
78 فیزیک مهندسی دانشگاه فنی گرجستان پاییز / بهار کارشناسی انگلیسی 4500 لاری
79 مهندسی مکانیک دانشگاه فنی گرجستان پاییز / بهار کارشناسی انگلیسی 4500 لاری
80 متالورژی دانشگاه فنی گرجستان پاییز / بهار کارشناسی انگلیسی 4500 لاری
81 ریاضیات محاسباتی دانشگاه فنی گرجستان پاییز / بهار کارشناسی انگلیسی 4500 لاری
82 لجستیک دانشگاه فنی گرجستان پاییز / بهار کارشناسی زبان گرجی-دویچ 4500 لاری
83 زراعت دانشگاه فنی گرجستان پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 5500 لاری
84 مراقبت های بهداشتی دانشگاه تدریس بین المللی جورجیا پاییز کارشناسی انگلیسی 3800 دلار
85 مدیریت بازرگانی (BBA) دانشگاه گرجستان بهار کارشناسی انگلیسی 4000 دلار
86 مدیریت بازرگانی (MBA) دانشگاه گرجستان بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 4000 دلار
87 مدیریت بازرگانی (BBA) دانشگاه ایلیا (ISU) پاییز / بهار کارشناسی انگلیسی 3000 دلار
88 مدیریت بازرگانی (MBA) دانشگاه ایلیا (ISU) پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 3500 دلار
89 پزشکی عمومی (دکتر) دانشگاه دیوید تویلدیانی مدیکان بهار کارشناسی انگلیسی 6000 دلار
90 مدیریت بازرگانی (BBA) دانشگاه قفقاز پاییز / بهار کارشناسی انگلیسی 5000 دلار
91 مدیریت بازرگانی (MBA) دانشگاه آموزشی آزاد تفلیس بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 4700 دلار
92 مدیریت بازرگانی (BBA) دانشگاه بین المللی قفقاز بهار کارشناسی انگلیسی 3000 دلار
93 مدیریت بازرگانی (MBA) دانشگاه قفقاز پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 5000 دلار
94 پزشکی عمومی (دکتر) دانشگاه قفقاز پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 6500 دلار
95 مدیریت بازرگانی (DBA) دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز دکترا انگلیسی 3000 دلار
96 مدیریت بازرگانی (BBA) دانشگاه گریگول روباکیزه پاییز / بهار کارشناسی انگلیسی 4000 دلار
97 پزشکی عمومی (دکتر) دانشگاه بین المللی قفقاز بهار برنامه تک مرحه ای(دکترا) انگلیسی 5000 دلار
98 دکترای پزشکی دندانپزشکی دانشگاه بین المللی قفقاز بهار برنامه تک مرحه ای(دکترا) روسی 3500 دلار
99 پزشکی عمومی (دکتر) دانشگاه دولتی پزشکی تفلیس بهار کارشناسی انگلیسی 7000 دلار
100 دکترای پزشکی دندانپزشکی دانشگاه دولتی پزشکی تفلیس بهار برنامه تک مرحه ای(دکترا) انگلیسی 7000 دلار
101 طب فیزیکی و توان بخشی دانشگاه دولتی پزشکی تفلیس بهار کارشناسی انگلیسی 4000 دلار
102 پزشکی عمومی (دکتر) دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU) پاییز برنامه تک مرحه ای(دکترا) انگلیسی 4500 دلار
103 پزشکی عمومی (دکتر) دانشگاه آموزشی پزشکی تفلیس بقراط بهار برنامه تک مرحه ای(دکترا) انگلیسی 4200 دلار
104 مدیریت بازرگانی (BBA) دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی انگلیسی 3000 دلار
105 مدیریت بازرگانی (BBA) دانشگاه قفقاز پاییز / بهار کارشناسی انگلیسی 5000 دلار
106 مدیریت بازرگانی (BBA) دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU) پاییز کارشناسی انگلیسی 3000 دلار
107 مدیریت بازرگانی (MBA) دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU) پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
108 علوم کامپیوتر دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
109 مهندسی آب دانشگاه فنی گرجستان پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 5500 لاری
110 مهندسی پزشکی دانشگاه فنی گرجستان پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 5500 لاری
111 فلسفه انگلیسی دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی انگلیسی 3000 دلار
112 مطالعات جنسیتی دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU) پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 2250 لاری
113 طراحی دانشگاه فنی گرجستان پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 5500 لاری
114 روابط بین المللی دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی انگلیسی 3000 دلار
115 روابط بین المللی دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز دکترا انگلیسی 3000 دلار
116 مطالعات آمریکایی دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی انگلیسی 3000 دلار
117 مطالعات آمریکایی دانشگاه بین المللی دریای سیاه پاییز کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
118 روابط بین المللی دانشگاه قفقاز پاییز / بهار کارشناسی انگلیسی 5000 دلار
119 مطالعات اروپا (MAES) دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU) پاییز دکترا انگلیسی 1125 لاری
120 روابط بین المللی دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU) پاییز دکترا انگلیسی 2250 لاری
121 داروسازی دانشگاه گرجستان بهار کارشناسی انگلیسی 4000 دلار
122 دکترای پزشکی دندانپزشکی دانشگاه گرجستان بهار برنامه تک مرحه ای(دکترا) انگلیسی 4800 دلار
123 فلسفه انگلیسی دانشگاه گرجستان بهار کارشناسی انگلیسی 3000 دلار
124 پزشکی عمومی (دکتر) دانشگاه گرجستان بهار برنامه تک مرحه ای(دکترا) انگلیسی 5500 دلار
125 اداره آموزش دانشگاه گرجستان بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 4500 دلار
126 پزشکی عمومی (دکتر) دانشگاه اروپا بهار برنامه تک مرحه ای(دکترا) انگلیسی 4500 دلار
127 بیوشیمی دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU) پاییز کارشناسی انگلیسی 13500 دلار
128 مهندسی برق دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU) پاییز کارشناسی انگلیسی 13500 دلار
129 مهندسی کامپیوتر دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU) پاییز کارشناسی انگلیسی 13500 دلار
130 علوم کامپیوتر دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU) پاییز کارشناسی انگلیسی 13500 دلار
131 مهندسی کامپیوتر دانشگاه ایلیا (ISU) پاییز کارشناسی انگلیسی 13500 دلار
132 مهندسی کامپیوتر دانشگاه فنی گرجستان پاییز کارشناسی انگلیسی 13500 دلار
133 مهندسی برق دانشگاه ایلیا (ISU) پاییز کارشناسی انگلیسی 13500 دلار
134 مهندسی برق دانشگاه فنی گرجستان پاییز کارشناسی انگلیسی 13500 دلار
135 شیمی / بیوشیمی دانشگاه فنی گرجستان پاییز کارشناسی انگلیسی 13500 دلار
136 پزشکی عمومی (دکتر) دانشگاه اروپای شرقی (EEU) پاییز / بهار برنامه تک مرحه ای(دکترا) انگلیسی 4500 دلار
137 داروسازی دانشگاه اروپای شرقی (EEU) پاییز / بهار کارشناسی انگلیسی 3500 دلار
138 دکترای پزشکی دندانپزشکی دانشگاه اروپای شرقی (EEU) پاییز / بهار برنامه تک مرحه ای(دکترا) انگلیسی 8000 دلار
139 مدیریت بازرگانی (BBA) دانشگاه اروپای شرقی (EEU) پاییز / بهار کارشناسی انگلیسی 4000 دلار
140 مدیریت بازرگانی (BBA) دانشگاه اروپای شرقی (EEU) پاییز / بهار کارشناسی انگلیسی 4000 دلار
141 مدیریت بازرگانی (BBA) دانشگاه آموزشی تفلیس پاییز / بهار کارشناسی انگلیسی 2500 دلار
142 پزشکی عمومی (دکتر) دانشگاه تدریس ژئومدی پاییز برنامه تک مرحه ای(دکترا) انگلیسی 3500 دلار
143 کارشناسی ارشد ژنتیک کاربردی دانشگاه ایلیا (ISU) پاییز / بهار کارشناسی ارشد انگلیسی 3000 دلار
144 پزشکی عمومی (دکتر) دانشگاه ملی گرجستان (SEU) پاییز / بهار برنامه تک مرحه ای(دکترا) انگلیسی 5500 دلار
145 مدیریت بازرگانی (BBA) دانشگاه ملی گرجستان (SEU) پاییز / بهار کارشناسی انگلیسی 3500 دلار
146 مدیریت بازرگانی (BBA) موسسه آموزش عالی گرجستان و اروپا (GEU) پاییز / بهار کارشناسی انگلیسی 2500 دلار